𝐁𝐄𝐐 𝐆𝐑𝐎𝐔𝐏 ได้ทำการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับโรงเรียนเชียงใหม่เซ็นเตอร์บริบาล ในการพัฒนาและเปิดแผนกหลักสูตรการเรียนการสอนผู้ช่วยการพยาบาล “สาขาพนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาล” ที่สนใจทำงานทางด้านผู้ช่วยแพทย์ปลูกผม การลงนามครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่ยืนยันความมุ่งมั่นของ บีอีคิว กรุ๊ป ในการพัฒนาวงการปลูกผมในประเทศไทย สู่ระดับสากล และเป็นที่แรกในเอเชียที่มีการเปิดสอนหลักสูตรดังกล่าว

การลงนามในบันทึกข้อตกลงนี้เกิดขึ้นจากวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่ของ 𝐁𝐄𝐐 𝐆𝐑𝐎𝐔𝐏 ที่มองเห็นโอกาสในการขยายเครือข่ายและยกระดับวงการปลูกผมในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะในด้านการศึกษาและการฝึกอบรมบุคลากร เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ช่วยแพทย์ปลูกผม ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในตลาดโลก

“เราเห็นความต้องการที่เพิ่มขึ้นของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการปลูกผมทั่วโลก ซึ่งความต้องการนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ในประเทศไทย แต่ยังขยายไปยังตลาดระดับสากล การลงนามในบันทึกข้อตกลงกับโรงเรียนเชียงใหม่เซ็นเตอร์บริบาลในครั้งนี้ เป็นก้าวสำคัญในการตอบสนองต่อความต้องการนั้น และเป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นของเราที่จะพัฒนาและยกระดับวงการปลูกผมในประเทศไทย สู่สากล” 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ครั้งนี้จัดขึ้นอย่างเป็นทางการที่โรงเรียนเชียงใหม่เซ็นเตอร์บริบาล โดยมีผู้แทนจากทั้งสององค์กรเข้าร่วมในการลงนาม คือ ผู้บริหารจาก 𝐁𝐄𝐐 𝐆𝐑𝐎𝐔𝐏 และโรงเรียนเชียงใหม่เซ็นเตอร์บริบาล ได้ลงนามในเอกสารความร่วมมือเพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการฝึกอบรม หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นใหม่นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่สนใจ ศึกษาใน “สาขาพนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาล” ทางด้านผู้ช่วยแพทย์ปลูกผม โดยจะมีการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงานจริงในสายงานนี้ นอกจากนี้ ยังมีการฝึกอบรมเพิ่มเติมในด้านการบริบาลและการดูแลผู้ป่วย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถให้บริการที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงสุด

หลักสูตรผู้ช่วยการพยาบาล “สาขาพนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาล” ที่พัฒนาขึ้นใหม่นี้ มุ่งเน้นการตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมปลูกผม ไม่ว่าจะเป็นในด้านความรู้ทางการแพทย์ ทักษะการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และการดูแลผู้ป่วยอย่างมืออาชีพ 

บีอีคิว กรุ๊ป “เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และมีมาตรฐานสูงสุด การพัฒนาหลักสูตรนี้เป็นการลงทุนในอนาคตของวงการปลูกผมในประเทศไทย และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่สนใจ ที่ต้องการเข้าสู่อาชีพนี้อย่างมืออาชีพ”

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นของ 𝐁𝐄𝐐 𝐆𝐑𝐎𝐔𝐏 ในการพัฒนาอุตสาหกรรมปลูกผมในประเทศไทย แต่ยังเป็นการสร้างพันธมิตรที่แข็งแกร่งกับโรงเรียนเชียงใหม่เซ็นเตอร์บริบาล เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรมบุคลากรที่มีคุณภาพ

“เรายึดมั่นในความสำคัญของการศึกษาและการฝึกอบรมเพื่อสร้างอาชีพที่ยั่งยืน หลักสูตรที่เราพัฒนาขึ้นมานี้ไม่เพียงแต่จะช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในการทำงานในวงการปลูกผม แต่ยังเป็นการสร้างโอกาสให้กับพวกเขาได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถเติบโตและพัฒนาในสายงานนี้ได้อย่างมืออาชีพเพื่อมุ่งสู่อาชีพที่มั่นคง ในอนาคต” 

𝐁𝐄𝐐 𝐆𝐑𝐎𝐔𝐏 ตอกย้ำความเป็นผู้นำในวงการปลูกผม ด้วยความร่วมมือนี้ยังเป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นขององค์กรในการสร้างโอกาสให้กับผู้เรียนและบุคลากรในวงการปลูกผมในอนาคต การพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพสูงสุดและการฝึกอบรมที่เข้มข้นจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าสู่อาชีพที่มั่นคงและมีรายได้ที่ดี นอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมปลูกผมในประเทศไทยให้เติบโตในระดับโลก